Wat moet ik doen als ik gas ruik en gebruik maak van een propaantank?

DOWNLOAD HIER HET NOODPLAN PROPAANTANK

Denk altijd aan je eigen veiligheid en die van anderen; Neem geen onnodige risico's maar voer onderstaande punten alleen uit als dit veilig kan gebeuren!

Maatregelen:

 • Bel in geval van gevaar altijd 112*: Noem je naam, de locatie en de aard van het gevaar. 

         * Bel NOOIT, ook niet met je mobieltje, in een omgeving waar (mogelijk) een brandbaar gasmengsel aanwezig is!

 • Volg opdrachten en adviezen van de brandweer en/of hulpdiensten op.
 • Waarschuw zo nodig de omwonenden en sluit de gevarenzone af voor alle personen en verkeer.
 • Bij een brand rondom de propaantank die niet snel geblust kan worden, zich uitbreidt, of als de vlammen de propaantank direct raken: onmiddellijk iedereen evacueren!
 • Blijf bovenwinds om blootstelling aan weglekkend propaangas of rookgassen te vermijden.
 • Voorkom vonken en vuur in de gevarenzone. Verwijder of neutraliseer indien mogelijk alle ontstekings- en hittebronnen. Bedien geen elektrische schakelaars, voorkom starten of het gebruik van motorvoertuigen en sluit indien mogelijk de elektriciteit af door middel van de buiten de gevarenzone geplaatste hoofdschakelaar(s).
 • Indien mogelijk, sluit de afnamekraan op de propaantank, de hoofdafsluiter(s) bij je woning en/of andere gebouw(en) en alle toestelafsluiters in deze gebouwen.
 • Koel bij verhitting de propaantank met natte doeken of met waternevel.
 • Probeer NOOIT een defecte afsluiter of ander onderdeel te repareren. Gebruik van gereedschap geeft risico op vonken of het onbedoeld vergroten van een mogelijke lekkage.
 • Verwijder nooit ijsvorming van een lek in de vloeistoffase en blus nooit een brand door een gaslek als de gastoevoer naar het lek niet afgesloten kan worden. Vlammen kun je zien, maar het weglekkend gas is voor jou meestal niet zichtbaar.
 • Waarschuw Antargaz: 0800 - 28 554 27*.

Tenslotte

Wij hebben getracht dit noodplan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op te stellen. Desondanks wijzen wij je op navolgende punten:

 • Dit is een standaard noodplan voor een eenvoudige propaaninstallatie, waar geen aanvullende maatregelen worden vereist door het lokale bevoegd gezag. Bij twijfel of vragen je bevoegd gezag of Antargaz raadplegen.
 • Aan dit noodplan kunnen geen rechten worden ontleend.